برنامه زماني امتحانات پايانی دوره تابستان(حسابداری مالی، مترجمی زبان انگلیسی)

۲۰ مهر ۱۳۹۹

برنامه زماني امتحانات پايانی دوره تابستان ۹۹ ۱۳۹۸

دوره کاردانی حرفه ای (حسابداری مالی، مترجمی زبان انگلیسی)

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ مدیریت مالی یکشنبه

۹۹/۰۷/۲۷

۹
۲ سیستم سفارشات خرید و انبارداری دوشنبه ۹۹/۰۷/۲۸ ۹
۳ حسابداری مالی چهارشنبه

۹۹/۰۷/۳۰

۹
۴ حسابداری پیمانکاری چهارشنبه

۹۹/۰۷/۳۰

۹
۵ اندیشه اسلامی چهارشنبه

۹۹/۰۷/۳۰

۹