برنامه زماني امتحانات پايانی تابستان ۹۸-۱۳۹۷

۲۰ مرداد ۱۳۹۸

برنامه زمانی امتحانات پايانی تابستان ۹۸-۱۳۹۷

 

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ حسابداری مالی شنبه ۹۸/۰۶/۰۲ ۹
۲ اندیشه اسلامی۱
۳ برنامه سازی شی گرا
۴ مبانی سازمان و مدیریت
۵ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان
۶ خواندن و درک متون پیشرفته
۷ مدیریت تشریفات،رویدادها و جشنواره های فرهنگی- ورزشی
۸ حسابداری پیمانکاری دوشنبه ۹۸/۰۶/۰۴
۹ کارآفرینی
۱۰ مهارت ها و قوانین کسب و کار
۱۱ اصول سرپرستی
۱۲ طراحی الگوریتم ها
۱۳ مدیریت مالی پیشرفته
۱۴ حسابداری منابع انسانی
۱۵ ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی اداری و بازرگانی
۱۶ ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی سه شنبه ۹۸/۰۶/۰۵
۱۷ حسابداری بهای تمام شده۱ چهارشنبه ۹۸/۰۶/۰۶
۱۸ اخلاق اسلامی
۱۹ ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی رسانه ای
۲۰ ریاضیات مهندسی
۲۱ کارگاه ارتباط تصویری
۲۲ کاربرد موضوعی عبارات در ترجمه
۲۳ مدیریت بازاریابی فرهنگی ورزشی
۲۴ اقتصاد کلان شنبه ۹۸/۰۶/۰۹
۲۶ ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی سیاسی
۲۷ دانش خانواده و جمعیت