برنامه زماني امتحانات:  دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده – ترم ۲

۱۶ تیر ۱۳۹۹

 برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۹ -۱۳۹۸

 دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده – ترم ۲

 

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ مسائل اجتماعی ایران و جهان شنبه

۹۹/۰۴/۲۱

۱۴
۲ بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای چهار­شنبه

۹۹/۰۴/۲۵

۱۱
۳ آسیب شناسی روانی یکشنبه

۹۹/۰۴/۲۹

۱۱
۴ بررسی مسائل خانواده های تک والدی چهار­شنبه

۹۹/۰۵/۰۱

۱۴
۵ نظریه ها و مسائل اقتصادی خانواده شنبه

۹۹/۰۵/۰۴

۱۶:۳۰
۶ مدیریت منابع انسانی دوشنبه

۹۹/۰۵/۰۶

۱۰:۳۰
۷ زبان تخصصی پنج شنبه

۹۹/۰۵/۰۹

۱۴
۸ روانشناسی اجتماعی یکشنبه

۹۹/۰۵/۱۲

۱۱
۹ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری چهار­شنبه

۹۹/۰۵/۱۵

۱۵