برنامه زماني امتحانات:  دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده – ترم ۴

۱۶ تیر ۱۳۹۹

 برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۹ -۱۳۹۸

 دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده – ترم ۴

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ روشهای مددکاری خانواده گروهی دوشنبه

۹۹/۰۴/۲۳

۸:۳۰
۲ اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در خانواده سه شنبه

۹۹/۰۴/۳۱

۱۶:۳۰
۳ مستندسازی و گزارش نویسی تکمیلی چهارشنبه

۹۹/۰۵/۰۸

۱۰:۳۰
۴ مدیریت منابع انسانی شنبه

۹۹/۰۵/۱۱

۸:۳۰
۵ تفسیر موضوعی قرآن دوشنبه

۹۹/۰۵/۱۳

۱۲