برنامه زماني امتحانات:  دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده- ترم ۱

۱۶ تیر ۱۳۹۹

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۹ -۱۳۹۸

 دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده ترم ۱

 

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ مسائل اجتماعی ایران و جهان شنبه

۹۹/۰۴/۲۱

۱۴
۲ جامعه شناسی فقر و محرومیت سه شنبه

۹۹/۰۴/۲۴

۱۵:۳۰
۳ آسیب شناسی روانی یکشنبه

۹۹/۰۴/۲۹

۱۱
۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه شنبه

۹۹/۰۴/۳۱

۱۴:۳۰
۵ بکارگیری برنامه ها و منابع اجتماعی یکشنبه

۹۹/۰۵/۰۵

۱۱
۶ سیاست های اجتماعی و رفاه اجتماعی سه شنبه

۹۹/۰۵/۰۷

۱۳:۳۰
۷ مسایل جمعیتی ایران شنبه

۹۹/۰۵/۱۱

۱۰:۱۵