برنامه زماني امتحانات:  دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی- ترم ۴

۱۶ تیر ۱۳۹۹

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۹ -۱۳۹۸

 دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۴

 

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ ترجمه همزمان امور دینی و آئینی یکشنبه

۹۹/۰۴/۲۲

۹
۲ فنون برقراری ارتباط چهارشنبه

۹۹/۰۴/۲۵

۱۴
۳ ورزش(۱) دوشنبه

۹۹/۰۴/۳۰

۱۱
۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه شنبه

۹۹/۰۴/۳۱

۱۴:۳۰
۵ ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعی دوشنبه

۹۹/۰۵/۰۶

۱۳:۳۰
۶ کارگاه سمینار پیشرفته شنبه

۹۹/۰۵/۱۱

۱۰:۱۵
۷ ترجمه همزمان امور ادبی و هنری پنج شنبه

۹۹/۰۵/۱۶

۸:۳۰