برنامه زماني امتحانات:  دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی- ترم ۲

۱۶ تیر ۱۳۹۹

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۹ -۱۳۹۸

 دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۲

 

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی و بالعکس چهارشنبه

۹۹/۰۴/۱۸

۱۱
۲ مکاتبات سه­ شنبه

۹۹/۰۴/۲۴

۱۱
۳ آواشناسی لهجه های متداول یکشنبه

۹۹/۰۴/۲۹

۹
۴ کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه چهارشنبه

۹۹/۰۵/۰۱

۸:۴۵
۵ تحلیل مقابله ای سه شنبه

۹۹/۰۵/۰۷

۱۱
۶ اصول فنون مذاکره پنج شنبه

۹۹/۰۵/۰۹

۱۱:۳۰
۷ اصول نگارش دوشنبه

۹۹/۰۵/۱۳

۹
۸ مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری چهارشنبه

۹۹/۰۵/۱۵

۱۵
۹ فرهنگ ملل جمعه

۹۹/۰۵/۱۷

۸:۳۰