برنامه زماني امتحانات:  دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی- ترم ۴

۱۶ تیر ۱۳۹۹

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۹ -۱۳۹۸

 دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۴

 

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی سیاسی سه شنبه

۹۹/۰۴/۱۷

۹
۲ خواندن و درک متون رسمی یکشنبه

۹۹/۰۴/۲۲

۱۱
۳ ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی رسانه ای یکشنبه

۹۹/۰۴/۲۹

۱۴
۴ خواندن و درک آثار مکتوب دوشنبه

۹۹/۰۵/۰۶

۸:۳۰
۵ ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی اداری و بازرگانی پنج شنبه

۹۹/۰۵/۰۹

۱۶
۶ ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی چهارشنبه

۹۹/۰۵/۱۵

۹