برنامه زماني امتحانات دروس پیشنیاز: دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده – ترم ۱

۱۶ تیر ۱۳۹۹

برنامه زماني امتحانات دروس پیشنیاز نيمسال دوم تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸

دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده – ترم ۱

 

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ مبانی جامعه شناسی سه شنبه

۹۹/۰۴/۲۴

۱۱
۲ روانشناسی عمومی سه شنبه

۹۹/۰۴/۳۱

۱۶:۳۰
۳ جامعه شناسی خانواده شنبه

۹۹/۰۵/۰۴

۹