برنامه درسی “کارورزی” گروه آموزشی حسابداری مالی

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسی “کارورزی” گروه آموزشی حسابداری مالی

 نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رديف مقطع نام درس نام استاد
۱ کاردانی کارورزی(۱) آقای عسگری
۲ کارورزی(۲) آقای حامدی
۳ کارشناسی کارورزی(۱) خانم ملازینلی
کارورزی(۲) آقای محمودی

        

*دانشجویان گرامی جلسه توجیهی واحد کارورزی (۱) و کارورزی (۲)  با استاد مربوطه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.