برنامه درسي دوره کارشناسی مترجمی همزمان زبان انگلیسی- ترم ۳

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

 

برنامه درسي دوره کارشناسی مترجمی همزمان زبان انگلیسی

 ترم ۳ نيمسال اول تحصیلی  ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ یکشنبه ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکی آقای یارمحمدی ۱۴:۳۰ – ۱۱:۳۰
۲ ترجمه همزمان امور گردشگری و تشریفات خانم صدرایی منش ۱۶:۴۵ – ۱۴:۳۰
۳ کاربرد موضوعی عبارات در ترجمه ۲۰ – ۱۶:۴۵
۴ سه شنبه ترجمه همزمان امور ورزشی خانم معززی ۱۴:۳۰ – ۱۲
۵ ترجمه همزمان امورحقوقی و سیاسی ۱۶:۴۵ – ۱۴:۳۰
۶ ترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگانی آقای یارمحمدی ۲۰ – ۱۶:۴۵
۷ چهارشنبه ورزش(۱) آقای محمودآبادی ۱۳ – ۱۱
۸ انسان در اسلام آقای معصومی ۱۵ – ۱۳
۹ خواندن و درک متون پیشرفته خانم صدرایی منش ۱۷ – ۱۵
۱۰ انقلاب اسلامی ایران خانم زینعلی ۱۹ – ۱۷