برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مدد کاری اجتماعی – ترم ۳

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مدد کاری اجتماعی

 ترم ۳ نيمسال اول تحصیلی  ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ دوشنبه مشاوره ژنتیک خانم مهدوی ۱۴:۳۰ – ۱۱:۳۰
۲ روانشناسی اجتماعی آقای رنجبر ۱۶:۳۰ – ۱۴:۳۰
۳ سیاست های اجتماعی و رفاه اجتماعی خانم شریفی باستان ۱۹:۳۰ – ۱۶:۳۰
۴ چهارشنبه مدیریت در مددکاری(خانواده) خانم دکتر خاقانی ۱۰ – ۸
۵ مددکاری اجتماعی کار با خانواده ۱۳ – ۱۰
۶ تفسیر موضوعی قرآن خانم زینعلی ۱۵ – ۱۳
۷ انسان در اسلام ۱۷ – ۱۵
۸ بکارگیری برنامه ها و منابع اجتماعی آقای دکتر فکرآزاد ۲۰ – ۱۷