برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مدد کاری اجتماعی – ترم ۲

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مدد کاری اجتماعی

 ترم ۲ نيمسال اول تحصیلی  ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ چهارشنبه انقلاب اسلامی ایران خانم زینعلی ۱۰ – ۸
۲ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۱۲ – ۱۰
۳ روانشناسی کار آقای دکتر علیا ۱۵ – ۱۳
۴ بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای خانم دژکام ۱۸ – ۱۵
۵ آسیب شناسی روانی ۲۰ – ۱۸
۶ پنجشنبه نظریه ها و مسائل اقتصادی خانواده خانم دکتر خاقانی ۱۰ – ۸
۷ زبان تخصصی ۱۲ – ۱۰
۸ فنون اصلاح رفتار خانم زایرزاده ۱۵:۳۰ – ۱۲:۳۰
۹ بررسی مسائل خانواده های تک والدی آقای لطفی ۱۷:۳۰ – ۱۵:۳۰