برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۳  گروه B 

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۳  گروه B 

نيمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

 

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ یکشنبه روش تحقیق در حسابداری خانم دکتر علیزاده ۱۶:۳۰- ۱۴
۲ پژوهش عملیاتی(۲) خانم کشاورز ۱۹-۱۶:۳۰
۳ سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم خانم نصراله ۱۴:۳۰- ۱۲
۴ اخلاق حرفه ای در تجارت خانم زیران زاده ۱۷- ۱۵
۵ حسابداری منابع انسانی آقای عسگری ۱۹:۳۰-۱۷
۶ پنج شنبه مدیریت بانکداری و بیمه آقای حق وردیلو ۱۰:۳۰- ۸:۳۰
۷ حسابداری مالی پیشرفته (۱) آقای بذرافشان ۱۳- ۱۰:۳۰
۸ بازار پول و سرمایه خانم دکتر میلانی ۱۵- ۱۳
۹ تجارت الکترونیک آقای میرحیدری ۱۷- ۱۵