برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

ترم ۳  گروه A  نيمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ یکشنبه پژوهش عملیاتی(۲) خانم کشاورز ۱۶:۳۰- ۱۴
۲ روش تحقیق در حسابداری خانم دکتر علیزاده ۱۹- ۱۶:۳۰
۳ سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم خانم نصراله ۱۷- ۱۴:۳۰
۴ اخلاق حرفه ای در تجارت خانم زیران زاده ۱۹- ۱۷
۵ پنج شنبه حسابداری مالی پیشرفته(۱) آقای بذرافشان ۱۰:۳۰- ۸
۶ تجارت الکترونیک آقای میرحیدری ۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰
۷ مدیریت بانکداری و بیمه آقای حق وردیلو ۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰
۸ بازار پول و سرمایه خانم دکتر میلانی ۱۷- ۱۵
۹ حسابداری منابع انسانی آقای عسگری ۱۹:۳۰- ۱۷