برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  – ترم ۳

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی

  ترم ۳ – نيمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ یکشنبه اصول نگارش آقای یارمحمدی ۱۱:۳۰- ۸
۲ آزمایشگاه پیش متوسطه خانم دکتر چهارسوقی ۱۴:۳۰ – ۱۲
۳ مکالمه موضوعی ۱۷ – ۱۴:۳۰
۴ فرهنگ عمومی خانم دکتر ایزی ۱۹ – ۱۷
۵ سه شنبه کارگاه ترجمه آثار مکتوب (فارسی به  انگلیسی) خانم اصلانی ۱۲ – ۹
۶ کارگاه ترجمه آثار مکتوب ( انگلیسی به فارسی) ۱۴:۴۰ – ۱۲
۷ کارگاه ترجمه متون رسمی(  فارسی به  انگلیسی) ۱۷ – ۱۴:۴۰
۸ کارگاه ترجمه متون رسمی( انگلیسی به فارسی) ۱۹:۳۰ – ۱۷
۹ چهار­شنبه اخلاق حرفه ای آقای دکتر عربی ۱۱ – ۹
۱۰ دانش خانواده و جمعیت آقای معصومی ۱۳ – ۱۱
۱۱ خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه خانم صدرایی منش ۱۵ – ۱۳
۱۲ اندیشه اسلامی(۱) آقای معصومی ۱۷ – ۱۵