برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی

ترم ۴ نيمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ دوشنبه پروژه مالی خانم ملازینلی ۱۰- ۸
۲ اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی خانم پولاد ۱۶:۳۰- ۱۳:۴۵
۳ پنج شنبه حسابداری بهای تمام شده(۱) آقای مجد ۱۹:۱۰- ۱۶:۳۰
۴ حسابداری مالی آقای طاهری ۱۰:۳۰- ۸
۵ حسابداری مالیاتی ۱۳- ۱۰:۳۰
۶ حسابداری پیمانکاری خانم رشیدی ۱۵:۴۰- ۱۳