برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

نيمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ دوشنبه

 

پروژه مالی خانم ملازینلی ۱۰- ۸
۲ اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی خانم پولاد ۱۶:۳۰- ۱۳:۴۵
۳ حسابداری بهای تمام شده(۱) آقای مجد ۱۹:۱۰- ۱۶:۳۰
۴ پنج شنبه حسابداری مالی آقای طاهری ۱۰:۳۰- ۸
۵ حسابداری مالیاتی ۱۳- ۱۰:۳۰
۶ حسابداری پیمانکاری خانم رشیدی ۱۵:۴۰- ۱۳