برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲  

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲  

نيمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

 

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ یکشنبه اصول حسابرسی خام ملازینلی ۱۶:۱۵- ۱۳:۳۰
۲ روشهای آماری آقای بدیهی ۱۹- ۱۶:۱۵
۳ سه شنبه مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی خانم دکتر کلهر ۱۶:۴۵- ۱۴:۴۵
۴ فارسی عمومی ۱۹:۱۵- ۱۶:۴۵
۵ پنج شنبه مهارت ها و قوانین کسب و کار آقای میرحیدری ۱۰- ۸
۶ اقتصاد کلان خانم فرخ زاد ۱۱:۳۰- ۱۰:۳۰
۷ کارآفرینی آقای میرحیدری ۱۵- ۱۳
۸ حسابداری شرکتهای غیرسهامی آقای تقدیسی ۱۷:۳۰- ۱۵
۹ زبان تخصصی مالی آقای یارمحمدی ۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰