اطلاعیه کلاس های جبرانی

۸ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت امور فرهنگی- ورزشی

زمان برگزاری کلاسهای جبرانی دروس”کارگاه ارتباط تصویری” و”طراحی دکور و غرفه آرایی” استاد “سرکار خانم اکبرپور” روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۶-۱۳ برگزار می­گردد.

قابل توجه دانشجویان کاردانی روابط عمومی

زمان برگزاری کلاسهای جبرانی دروس”اصول و فنون تبلیغات” و”کاربرد وسایل سمعی و بصری” استاد “سرکار خانم اکبرپور” روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶-۱۳ برگزار می­گردد.

 

“قابل توجه دانشجویان کارشناسی حسابداری مالی ترم۳ “

به اطلاع می­رساند، کلاس جبرانی درس”پژوهش عملیاتی۲” استاد جناب آقای بدیهی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶ الی ۱۸  برگزار می­گردد.

لازم به ذکر است در صورت عدم حضور در کلاس توجیهی، عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می­باشد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاسهای جبرانی دروس “آزمایشگاه پایه و اصول و روش ترجمه پایه” استاد: آقای عراقی روزهای پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۳۰ – ۹۵/۰۳/۰۶ – ۹۵/۰۳/۱۳

ساعت  ۱۹:۳۰- ۱۶ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاسهای جبرانی درس “متون ادبی” استاد: آقای عراقی روزهای دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۷ و ۹۵/۰۳/۰۳ ساعت  ۱۱- ۹ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “برنامه ریزی توسعه” استاد: خانم پولاد روزهای پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۳۰ و ۹۵/۰۳/۰۶

ساعت  ۱۰- ۸:۱۵ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “برنامه نویسی مقدماتی” استاد: خانم ترابی روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۸

ساعت  ۱۳- ۱۰ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “مدیریت خدمات فناوری اطلاعات” استاد: خانم باورصاد روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۷

ساعت  ۱۳- ۹ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “طراحی الگوریتم” استاد: آقای فروزنده روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۰

ساعت  ۱۹:۳۰- ۱۱ تشکیل می گردد.

اطلاعیه  کلاس جبرانی

کلاس جبرانی سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد خانم نصر اله  پنجشنبه ۹۵/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح برگزار میگردد

اطلاعيه تشکیل جبرانی کلاسهای درس استاد خانم قاسمعلی

نام درس

تاریخ برگزاری جبرانی

جامعه شناسی فرهنگی

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۲۳ از ساعت ۱۹:۵۰- ۱۸:۱۵

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۳۰ از ساعت ۱۵- ۹

پنج شنبه ۹۵/۰۳/۰۶ از ساعت ۱۶:۳۰- ۱۳:۳۰

اطلاعيه جبرانی کلاسهای درس استاد خانم همتی

نام درس

تاریخ برگزاری جبرانی

ارتباطات انسانی

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۳۰ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۵:۳۰

پنج شنبه ۹۵/۰۳/۰۶ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۶:۳۰

روانشناسی کار

سه شنبه ۹۵/۰۳/۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۵:۳۰

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “کارآفرینی” استاد: آقای صدیقی مقدم روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۸

ساعت  ۱۲- ۸ تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “مکاتبات” استاد: آقای یارمحمدی روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۴ ساعت ۱۳- ۱۱ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی” استاد: آقای پاکزاد روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۴

ساعت  ۱۹:۵۰- ۱۶:۱۵ تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “هنر و ارتباطات” استاد: خانم اکبرپور روزهای دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۳ و ۹۵/۰۲/۲۷

ساعت  ۱۹:۵۰- ۱۸:۱۵ تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “اقتصاد خرد” استاد: خانم میلانی روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۱

ساعت  ۱۹:۴۵- ۱۷:۱۵ تشکیل می گردد.

اطلاعيه جبرانی کلاسهای درس استاد خانم صادقی

نام درس

تاریخ برگزاری جبرانی

زبان تخصصی مالی (۲)

سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۱

ساعت ۱۷- ۱۵

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروههای (B و C)

سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۱

ساعت ۲۰- ۱۷

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروه A

سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۸

ساعت ۲۰- ۱۷

حقوق بازرگانی

متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی”

استاد:آقای پاکزاد، روز  شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۸

ساعت ۲۰-۱۶  تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاسهای جبرانی استاد:آقای مختاری، روزهای چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۵ و ۹۵/۰۲/۲۹ ساعت ۱۶- ۹  تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “مهندسی نرم افزار” استاد:آقای فروزنده، روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی درس “اصول حسابرسی” استاد:خانم صادقی

کلاس جبرانی درس “اصول حسابرسی” استاد:خانم صادقی، روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۳۰/۱۸- ۱۶  کلاس ۳۰۱ تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی درس “زبان تخصصی (۱)”
کلاس جبرانی درس “زبان تخصصی (۱)” استاد:خانم صادقی، روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶- ۱۴  کلاس ۳۰۱ تشکیل می گردد.