اطلاعیه کلاس جبرانی درس “هنر و ارتباطات” استاد: خانم اکبرپور

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “هنر و ارتباطات” استاد: خانم اکبرپور روزهای دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۳ و ۹۵/۰۲/۲۷

ساعت  ۱۹:۵۰- ۱۸:۱۵ تشکیل می گردد.