اطلاعیه کلاس جبرانی درس “مکاتبات” استاد: آقای یارمحمدی

۱۰ مرداد ۱۳۹۸
اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “مکاتبات” استاد: آقای یارمحمدی روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۴ ساعت ۱۳- ۱۱ تشکیل می گردد.