اطلاعیه کلاس جبرانی درس “زبان تخصصی (۱)”

۱۰ مرداد ۱۳۹۸
اطلاعیه کلاس جبرانی درس “زبان تخصصی (۱)”
کلاس جبرانی درس “زبان تخصصی (۱)” استاد:خانم صادقی، روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶- ۱۴  کلاس ۳۰۱ تشکیل می گردد.