اطلاعیه کلاس جبرانی درس “اقتصاد خرد” استاد: خانم میلانی

۱۰ مرداد ۱۳۹۸
اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “اقتصاد خرد” استاد: خانم میلانی روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۱

ساعت  ۱۹:۴۵- ۱۷:۱۵ تشکیل می گردد.