اطلاعیه کلاس جبرانی “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی” استاد:آقای پاکزاد،

۱۰ مرداد ۱۳۹۸
اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی”

استاد:آقای پاکزاد، روز  شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۸

ساعت ۲۰-۱۶  تشکیل می گردد.