اطلاعیه مهم: درباره فیلم آموزشی

۲۳ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه بسیار مهم

دانشجویان گرامی:

تاکید میگردد قبل از ورود به سامانه حتما فیلم آموزشی مربوطه را چندین بار مشاهده نمایند و در صورت وارد نشدن به نرم افزار از مرورگرهای مختلف از جمله: Google chrome استفاده نمایید.