اطلاعيه کلاس جبرانی درس “مهندسی نرم افزار” استاد:آقای فروزنده

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس “مهندسی نرم افزار” استاد:آقای فروزنده، روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ تشکیل می گردد.