اطلاعيه کلاسهای جبرانی استاد:آقای مختاری

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاسهای جبرانی استاد:آقای مختاری، روزهای چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۵ و ۹۵/۰۲/۲۹ ساعت ۱۶- ۹  تشکیل می گردد.