اطلاعيه عدم تشکیل درس استاد خانم صادقی

۸ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعيه عدم تشکیل درس استاد خانم صادقی

نام درس

تاریخ عدم تشکیل

زبان تخصصی مالی (۲)

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروههای (B و C)

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروه A

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۱۶

حقوق بازرگانی

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵