اطلاعيه جبرانی کلاسهای درس استاد خانم صادقی

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعيه جبرانی کلاسهای درس استاد خانم صادقی

نام درس

تاریخ برگزاری جبرانی

زبان تخصصی مالی (۲)

سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۱

ساعت ۱۷- ۱۵

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروههای (B و C)

سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۱

ساعت ۲۰- ۱۷

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروه A

سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۸

ساعت ۲۰- ۱۷

حقوق بازرگانی

متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.