ارتقاء سطح مرکز آموزش علمی- کاربردی رعد در سال ۱۳۹۹

۸ مرداد ۱۳۹۹

مرکز آموزش علمی- کاربردی رعد در سال ۱۳۹۹ از سطح ۳ به سطح ۲ ارتقاء یافت؛

برای سومین سال متوالی در سال ۱۳۹۹و با مشارکت مراکز آموزش علمی­ کاربردی، واحدهای ستادی و استانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی، مراکز آموزشی ارزیابی و سطح  بندی شدند که این سطح بندی بر اساس مدلی مشتمل بر ۸ عامل، ۵۸ ملاک و ۱۸۳ نشانگر ارزیابی و با احتساب امتیازات کسب شده، تعیین سطح شدند که بر این نتایج در کشور ۲۲۵ مرکز در سطح دو، ۲۳۵ مرکز در سطح سه و ۱۸ مرکز در سطح چهار قرار گرفتند. بدیهی است در واحد غرب استان تهران ۲۲ مرکز در سطح ۲ قرار گرفته اندکه در این میان مرکز آموزش علمی- کاربردی رعد در سال­های گذشته در سطح ۳ قرار داشت که در سال ۱۳۹۹ موفق به کسب سطح ۲ در واحد غرب استان تهران گردید.

لازم به ذکر است با توجه به مدل استفاده شده سطح بندی در کشور، هیچ مرکزی تاکنون در سطح یک قرار نگرفته است.