آئين نامه هاي آموزشي

 دانلود آئین نامه های آموزشی

نکانی از آئین نامه آموزشی مصوب ۹۱/۰۵/۰۸ شورای برنامه ریزی آموزش عالی

دوره کاردانی فنی-حرفه ای: دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با  گذراندن ۶۸ تا ۷۲ واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرک کاردانی نائل

می شود.

دوره کارشناسی حرفه ای: دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی  فنی-حرفه ای آغاز می شود و دانشجو با گذراندن  ۶۸ تا ۷۲ واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرک کارشناسی حرفه ای نائل می شود.

دوره مهندسی فناوری: دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی  فنی-حرفه ای آغاز می شود و دانشجو با گذراندن  ۶۸ تا ۷۲ واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرک مهندسی فناوری نائل می شود.

ماده ۷: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان ۶ واحد است.

تبصره۱: کمتر از ۱۴ واحد ترم محسوب نمی شود.

تبصره۲: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از ۱۰ نباشد ) و مشروطی تا ۲۴ واحد اخذ نماید.

تبصره ۳: در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد، می توانند واحد های مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.

ماده ۸: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره ۱: در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید ( با رعایت تبصره ۳ ماده ۷ ) از ۸ واحد درسی تجاوز نماید..

ماده ۱۳: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی، کارشناسی ۵/۲ سال است.

ماده ۱۸: حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد.

ماده ۱۹: چناچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از ۱۲ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد ( جز در آخرین نیمسال تحصیلی ) حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

ماده ۲۰: حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است.در مواردی که معدل کل دانشجو ۱۲ بالاتر باشد در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد در غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود.

ماده ۲۱: دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

ماده ۲۲: حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است دانشجوئی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن می باشد با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین معدل منظور می شود.

ماده ۲۳: عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ( بدون کسب اجازه از مرکز ) انصراف از تحصیل محسوب می شود.

تبصره: مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تائید پزشک معتمد مرکز و شورای آموزشی ۲ نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است

ماده ۲۴: دانشجوئی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را در صفحه کاربری خود در سامانه سجاد ثبت نموده و سپس به واحد آموزش مراجعه نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.

ماده ۲۵: دانشجوی دوره های کاردانی می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در یک گروه آموزشی یا در یک گروه آموزشی دیگر و در همان مرکز تغییر رشته یا گرایش دهد.

ماده ۲۶: تغییر رشته در دوره کارشناسی حرفه ای یا مهندسی فناوری ممنوع است اما تغییر گرایش امکان پذیر است.

ماده ۲۹: دروسی که دانشجو در رشته و گرایش قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته با گرایش جدید، اشتراک محتوائی ( طیق برنامه درسی مصوب ) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد. در این صورت فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

نکاتی ازآئین نامه میهمان و انتقال دانشجویان

دوره های کاردانی و کارشناسی

۱-   مرخصی تحصیلی و تغییر رشته و میهمانی

مرخصی تحصیلی، تغییر رشته و میهمانی در ترم اول تحصیلی ممنوع می باشد.

۲-میهمان

ماده ۴) در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مرکز مبدا با میانگین کل حداقل ۱۳ گذراده باشد می تواند تقاضای میهمان شدن نماید.

تبصره ۱: مدت میهمانی می تواند تا ۲ نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد پس از آن دانشجو باید به دانشگاه مبدا باز گردد.

ماده ۵میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل میانگین بالاتر از ۱۳ در دو نیمسال متوالی در دانشگاه مقصد می تواند با موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد و با رای کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص، میهمان دائم شود.

۳-   انتقال

۱-۲) انتقال از سایر استان های تهران و انتقال از سایر شهرستان های استان تهران به شهر تهران جز در موارد زیر ممنوع می باشد.

شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به صورتی که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان سرپرست خانواده شناخته یا معرفی شود.

معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص پزشک معتمد داشگاه به مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

ازدواج رسمی و دایمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائید مراجع  ذی ربط

تبصره۱- هر یک از موارد فوق می بایست پس از قبولی در دوره کاردانی فنی یا کاردانی حرفه ای اتفاق افتاده باشد.

تبصره۲- در موارد استثنائی که دانشگاه تشخیص می دهد، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان ( محل تحصیل شوهر )موجود نباشد شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

۲-۲) انتقال در سایر استان ها و شهرستان ها به جز استان تهران و تهران به سایر شهرستان ها:

دانشجو با موافقت مرکز آموزش مبدا و مقصد می تواند پس از انجام ثبت نام در مرکز مبدا از اولین نیمسال تحصیلی به مرکز مقصد انتقال یابد. این قبیل دانشجویان می بایست قبل از زمان “ثبت نام با تاخیر” و از طریق سامانه جامع آموزشی در مهلت مقرر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

ماده ۱۲) دانشجوی متقاضی میهمان و انتقال باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه برای نیمسال اول تحصیلی و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم تحصیلی در صفحه کاربری خود در سامانه سجاد ثبت نمایند.

واحد آموزش